RSS

SỬ DỤNG MÁY TÍNH BỎ TÚI CASIO ĐỂ GIẢI TOÁN THỐNG KÊ

24 Th9

I. Mục đích:
Các bài toán thống kê thường đòi hỏi phải xử lí một khối lượng số liệu lớn trong một thời gian hạn chế ( thống kê dân số, thống kê các kết quả đo đạc, thí nghiệm…). Như vậy với máy tính bỏ túi có thể thiết kế các bài toán vừa bảo đảm khả năng thực hành tốt, vừa có nội dung gần với thực tế hơn, giúp học sinh khi ra trường dễ hòa nhập với cuộc sống.
II. Nội dung thực hiện :
1. Tính toán thống kê trên máy tính điện tử bỏ túi Casio fx- 500MS và Casio fx- 570MS.
Vào chương trình thống kê:
Trên Casio fx-500MS: ON MODE 2
Trên Casio fx-570MS: ON MODE MODE 1
Các thao tác còn lại trên 2 máy là như nhau.
Để tính điểm trung bình của học sinh trong thí dụ 2.1, ta bấm phím ON MODE 2 trên Casio fx-500MS và ON MODE MODE 1 trên Casio fx-570MS (vào chương trình thống kê) và khai báo các số liệu cùng với tần số:
Bấm phím: 6 SHIFT ; 2 DT 7 SHIFT ; 4 DT 8 SHIFT ; 2 DT 9 SHIFT ; 1 DT
10 SHIFT ; 1 Dt
Mỗi khi khai báo xong một số liệu cùng với tần số của nó, máy sẽ tự động đếm các số liệu được đưa vào. Thí dụ, sau khi bấm phím 6 SHIFT ; 2 DT, màn hình sẽ hiện n = 2 , tức là đã có 2 số liệu được khai báo ( cùng bằng 6); Sau khi bấm phím tiếp 7 SHIFT ; 4 DT, màn hình sẽ hiện n = 6 , tức là đã có 6 số liệu được khai báo (hai số liệu cùng bằng 6 và bốn số liệu cùng bằng 7). Sau khi khai báo xong toàn bộ các số liệu, màn hình sẽ hiện n = 10 , nghĩa là: Tập hợp các số liệu gồm 10 giá trị.
Tính độ dài mẫu:
Bấm phím: SHIFT S-SUM 3 = ( kết quả: n= 10)
Chứng tỏ kích thước mẫu bằng 10 (số các giá trị của mẫu là 10)
Tính tổng số liệu:
Bấm phím: SHIFT S-SUM 2 = ( kết quả: )
Vậy tổng số liệu bằng 75
Tính tổng bình phương số liệu:
Bấm phím: SHIFT S-SUM 1 = ( kết quả: )
Vậy tổng bình phương số liệu bằng 577
Tính giá trị trung bình:
Bấm phím: SHIFT S-VAR 1 = ( kết quả: )
Vậy tổng giá trị trung bình bằng 7,5
Tính độ lệch chuẩn:
Bấm phím: SHIFT S-VAR 2 = ( kết quả: )
Tính phương sai:
Bấm tiếp phím: x2 = ( kết quả: )
Vậy độ lệch chuẩn là 1,2041594598 và phương sai bằng 1,45
Tính độ lệch chuẩn hiệu chỉnh:
Bấm phím: SHIFT S-VAR 3 = ( kết quả: )
Tính phương sai hiệu chỉnh :
Bấm tiếp phím: x2 = ( kết quả: )
Vậy độ lệch chuẩn hiệu chỉnh là 1,269265518 và phương sai hiệu chỉnh gần bằng 1,611111111
Chú ý:
Khi khai báo 6 SHIFT ; 2 DT, nghĩa là khai báo giá trị x1 = 6 có tần số là 2.
Nếu bấm phím thì màn hình hiện ra Freq5 = 1, nghĩa là tần số của số liệu thứ 5 (x = 10) là 1.
Bấm tiếp phím : Màn hình hiện ra x5 = 10, nghĩa là số liệu thứ 5 có giá trị là 10.
Tương tự, sử dụng phím và , ta có thể kiểm tra tất cả các dữ liệu được đưa vào đã đúng hay chưa và chúng có tần số là bao nhiêu.
2. Tính toán thống kê trên máy tính điện tử bỏ túi Casio fx- 500ES và Casio fx- 570ES.
Vào chương trình thống kê:
Bấm phím: ON MODE 3
Vào chương trình thống kê với biến đơn:
Bấm tiếp phím: 1 X
Màn hình hiện bảng để ta khai báo số liệu: 1
2
3
Để tính điểm trung bình của học sinh trong Thí dụ 1, ta bấm phím ON MODE 3 (vào chương trình thống kê ), bấm phím 1 (Vào chương trình thống kê với biến đơn),và khai báo các số liệu 7, 8, 6, 7, 7, 8, 9, 6, 10, 7 bằng cách bấm phím:
7 = 8 = 6 = 7 = 7 = 8 = 9 = 6 = 10 = 7 =
Ta cũng có thể khai báo số liệu theo bảng phân phối tần số
X
6
7
8
9
10
Tổng

Tần số
2
4
2
1
1
10

như sau:
Bấm phím: SHIFT SET UP 4 , màn hình hiện , tức là nếu muốn khai báo tần số thì bấm phím 1 , còn nếu không muốn khai báo tần số thì bấm 2 . Sau khi bấm phím 1 , màn hình hiện
X FREQ
1
2
3
Bấm phím: 6 = 2 = 7 = 4 = 8 = 2 = 9 = 10 =
Chú ý: Sau khi bấm phím 6 = , ô đen trên màn hình tự động chuyển xuống dòng dưới. Để khai báo tần số, ta phải dùng các phím để đưa ô đen về đúng vị trí cần khai báo. Nếu tần số bằng 1 (thí dụ, sau khi khai báo9 = ), thì tiếp tục khai báo mà không cần sử dụng các phím .
Cũng có thể khai báo các số liệu xong rồi mới lần lượt khai báo các tần số như sau:
6 = 7 = 8 = 9 = 10 = 2 = 4 = 2 =
Sau khi khai báo xong các số liệu, ta bấm phím SHIFT 1 , màn hình hiện bảng chỉ dẫn:

Giải thích: Bảng chỉ dẫn trên cho ta cách tìm các đại lượng thống kê.
Cụ thể:
Sau khi khai báo các hệ số và bấm phím SHIFT 1 nếu bấm tiếp phím 1 (Type- kiểu, loại), màn hình sẽ hiện bảng chỉ dẫn chọn kiểu tính thống kê (biến đơn hay biến kép..);
Nếu bấm phím 2 (Data- số liệu), màn hình hiện bảng số liệu đã được khai báo;
Nếu bấm phím 3 (Edit – sửa số liệu), màn hình chỉ dẫn cách sửa số liệu (chèn, xóa);
Nếu bấm phím 4 (Sum- tổng), màn hình chỉ dẫn cách tính các tổng (tổng, bình phương tổng);
Nếu bấm phím 5 (Var-Variable- biến), màn hình chỉ dẫn cách tính các đặc trưng của biến (số các số liệu, trung bình cộng, độ lệch chuẩn, độ lệch chuẩn hiệu chỉnh);
Nếu bấm phím 6 (MinMax- Nhỏ nhất, Lớn nhất), màn hình chỉ dẫn cách tính các giá trị nhỏ nhất, lớn nhất; …
Tính toán các đại lượng thống kê cho Thí dụ 2.1 trên Casio fx- 570ES
Tính độ dài mẫu:
Sau khi khai báo các hệ số và bấm phím SHIFT 1 , bấm tiếp phím 5 (Var- biến) và bấm tiếp phím 1 = (kết quả: n =10)
Vậy có tất cả 10 giá trị của biến lượng
Tính giá trị trung bình:
Bấm phím: SHIFT 1 5 2 = ( kết quả: )
Tính độ lệch chuẩn:
Bấm phím: SHIFT 1 5 3 = ( kết quả: )
Tính độ lệch chuẩn hiệu chỉnh:
Bấm phím: SHIFT 1 5 4 = ( kết quả: )
Vậy độ lệch chuẩn bằng 1,2041594598 và độ lệch chuẩn hiệu chỉnh bằng 1,269265518
Tính tổng số liệu:
Bấm phím: SHIFT 1 4 1 = ( kết quả: )
Tính tổng bình phương số liệu:
Bấm phím: SHIFT 1 4 2 = ( kết quả: )
Vậy tổng số liệu bằng 75 và tổng bình phương số liệu bằng 577.
III. Một số thí dụ và bài tập
* Thí dụ 4.1: Điểm trung bình tổng kết năm học của học sinh hai tổ trong một lớp được thống kê theo bảng dưới đây:
Tổ 1
1,7
2,4
3,5
4,6
5,2
5,3
5,4
6,1
6,3
7,6
8,8
9,1

Tổ 2
3,4
3,6
4,5
4,8
5,1
5,2
5,7
6,0
6,3
6,4
7,2
7,8

Tính điểm số trung bình, phương sai và độ lệch chuẩn của mỗi tổ.
Hãy nhận xét về trình độ của hai tổ
Giải: Ta khai báo các số liệu trên máy Casio fx-500MS
* Tổ 2 (Sử dụng máy Casio fx-500MS)
Vào chương trình thống kê:
Bấm phím: ON MODE 2 Khai báo số liệu:
Bấm phím: 3.4 DT 3.6 DT 4.5 DT 4.8 DT 5.1 DT 5.2 DT 5.7 DT 6.0 DT
6.3 DT 6.4 DT 7.2 DT 7.8 DT
Tính điểm trung bình:
Bấm phím: SHIFT S-VAR 1 = ( kết quả: )
Tính độ lệch chuẩn:
Bấm phím: SHIFT S-VAR 2 = ( kết quả: )
Tính phương sai:
Bấm tiếp phím: x2 = ( kết quả: )
Tương tự, ta tính tiếp cho tổ 1.
* Ta có thể khai báo đồng thời các số liệu của hai tổ và tính toán các đại lượng trên máy Casio fx-570ES như sau:
Vào chương trình thống kê:
Bấm phím: ON MODE 3
Vào chương trình thống kê với biến kép(hai biến X,Y):
Bấm tiếp phím: 2 X Y
Màn hình hiện bảng: 1
2
3
Khai báo số liệu của tổ 1 (biến X)
1.7 = 2.4 = 3.5 = 4.6 = 5.2 = 5.3 = 5.4 = 6.1 = 6.3 = 7.6 = 8.8 = 9.1 =
Chuyển sang cột Y:
Bấm phím: , ô đen sẽ chuyển sang dòng đầu của cột Y
Khai báo số liệu của tổ 2 (biến Y)
3.4 = 3.6 = 4.5 = 4.8 = 5.1 = 5.2 = 5.7 = 6.0 = 6.3 = 6.4 = 7.2 = 7.8 =
Tính giá trị trung bình của tổ 1:
Bấm phím: SHIFT 1 5 2 = ( kết quả: )
Tính giá trị trung bình của tổ 2:
Bấm phím: SHIFT 1 5 5 = ( kết quả: )
Tính độ lệch chuẩn của tổ 1:
Bấm phím: SHIFT 1 5 3 = ( kết quả: )
Tính độ lệch chuẩn của tổ 2:
Bấm phím: SHIFT 1 5 6 = ( kết quả: )
Kết luận: Điểm trung bình như nhau nhưng đội 2 đều hơn vì có độ lệch chuẩn (và phương sai ) bé hơn..
Lời bình: Casio fx-570ES một lúc có thể tính các đại lượng thống kê cho cả hai đội, tức là nó có thể thay thế cho hai máy khác.

Advertisements
 
22 phản hồi

Posted by trên Tháng Chín 24, 2010 in Tài liệu học

 

Nhãn: , , ,

22 responses to “SỬ DỤNG MÁY TÍNH BỎ TÚI CASIO ĐỂ GIẢI TOÁN THỐNG KÊ

 1. chuluacocatinh

  Tháng Hai 10, 2011 at 4:09 chiều

  um, tui vua moi hoc nen chua biet phim “DT” o cho nao. xin chi gium ^_^

   
 2. luong hien

  Tháng Tư 8, 2011 at 2:52 chiều

  minh ko hieu cho nay ban oi. Bấm phím: 3.4 DT 3.6 DT 4.5 DT 4.8 DT 5.1 DT 5.2 DT 5.7 DT 6.0 DT
  6.3 DT 6.4 DT 7.2 DT 7.8 DT
  la sao?trong may tinh cua minh fx 500ms co chu DT dau

   
  • tnmt1990

   Tháng Tư 9, 2011 at 1:29 sáng

   Hi bạn, phím DT là phím M+ đó.. bạn để ý ngay phím M+, sẽ thấy chữ DT màu xanh

    
 3. luong hien

  Tháng Tư 9, 2011 at 12:47 chiều

  thanks ban nha.minh thay rui nhung van ko hieu.ko lam duoc

   
  • tnmt1990

   Tháng Tư 9, 2011 at 12:57 chiều

   Cũng dễ hiểu thôi.. khi nhập liệu, bạn sẽ nhập giá trị x , dấu phẩy, tần số rồi bấm M+ thôi… Bấm phím M+ đơn giản là để ghi nhớ số liệu bạn vừa nhập vào máy thôi
   Theo mình, để giải toán thống kê (Môn XSTK).. mình thấy, xài máy tính FX570ES là ok nhất.. rất dễ bấm

    
   • ljnh kute

    Tháng Sáu 18, 2011 at 12:31 chiều

    banj chỉ cho mình cach bấm toán thống kê trên máy tính fx-570-es với

     
   • tnmt1990

    Tháng Sáu 19, 2011 at 12:50 chiều

    HzZzzz… bạn xem bài viết này và không hiểu chỗ nào thì mình sẽ giúp.. chứ bấm thống kê trên máy tính fx thì có nhiều điều lắm

     
 4. tct

  Tháng Tư 15, 2011 at 10:25 sáng

  fx 570 ms co’ the nhap bao nhiu gia tri vay

   
 5. Mai

  Tháng Tư 19, 2011 at 3:03 sáng

  ấy ơi mình đang cần ấn máy tính MS và cho chạy thử nghiệm một phương trình mình giả sử y = 5 * x nhé. (thực ra pt sẽ phức tạp hơn, mình lấy ví dụ pt dễ thôi)
  sau đó ấn kiểu gì mà ấn x = 1 >> cho kết quả = 5
  tiếp theo ấn x = 2 >> cho kết quả là 10
  tiếp tục như thế
  cho chạy nghiệm như vậy sẽ rất tiện cho việc thử nghiệm, mình đã được dạy nhưng giờ mình không nhớ, hic, từ cấp 2. Ấy có thể cho mình lời khuyên không? Many thank. Ấy reply vào mail maimu.smax@gmail.com giúp mình nhé. Thank you in advance!

   
  • tnmt1990

   Tháng Tư 19, 2011 at 3:52 chiều

   Chào bạn, lâu quá mình ko xài Fx-500ms nên ko nhớ rõ phím.. nhưng với trường hợp này, bạn sẽ sử dụng chức năng CALC (dưới phím SHIFT)
   vd: bạn bấm 5X, sau đó bạn bấm CALC, màn hình sẽ hiện “X?”, bạn sẽ bấm giá trị X muốn thế vào và =; nếu muốn thay giá trị khác, bạn tiếp tục bấm CALC rồi làm tương tự

    
 6. khánh

  Tháng Sáu 20, 2011 at 7:58 chiều

  chào bạn!
  Mình đã được cô giáo dạy cho phần này rùi, bây giờ cần dùng thì lại quên.
  Có bài viết của bạn mình đã nhớ ra rùi.
  Thank you very much!

   
 7. quang

  Tháng Mười Một 4, 2011 at 3:00 chiều

  co ban nao chi minh vd 2.1 nam o dau ko vay

   
  • tnmt1990

   Tháng Mười Một 5, 2011 at 1:30 sáng

   Bạn hỏi gì mình ko hiểu lắm? vd 2.1 là sao?

    
  • tri

   Tháng Năm 4, 2013 at 7:43 sáng

   Ví dụ 2.1 nằm ở bên dưới phần 2. Tính toán thống kê trên máy tính điện tử bỏ túi Casio fx- 500ES và Casio fx- 570ES., Cách xuống 12 dòng sẻ thấy.

    
 8. babyisme

  Tháng Mười Một 9, 2011 at 1:33 chiều

  hay lam !minh sap thi ruj cam on ban nhiu!

   
 9. Prooooooo

  Tháng Mười Một 19, 2011 at 3:43 sáng

  đúng đó ví dụ 2.1 nó nằm ở cái xó nào zị đâu thấy đâu mà không thấy thì sao mà tính

   
 10. huongtchq195

  Tháng Mười Hai 30, 2011 at 8:15 sáng

  hi chào bạn! cho mình hỏi ngoài tính độ lệch chuẩn với các số bạn nêu có cách tính số mode, số trung vị không?

   
  • tnmt1990

   Tháng Ba 13, 2012 at 3:51 sáng

   Lâu rồi, không tính mấy cái này nên cũng ko còn nhớ nhiều. Nhưng hình như không có chức năng tính số mode và số trung vị

    
 11. Htuhanh

  Tháng Bảy 17, 2012 at 3:25 chiều

  Cách tính phương sai bấm x2 có phải là “nhân 2” không? sao mình ra kết quả không đúng???Có ai biết chỉ dùm với

   
 12. tuyetdung

  Tháng Mười Một 25, 2012 at 1:52 chiều

  Cho mình hỏi, muốn nhập giá trị âm trong dãy số, thì bấm như thế nào vậy bạn, lò mò mãi mà thấy không đúng

   
 13. Nga

  Tháng Mười Hai 4, 2012 at 4:38 sáng

  Bạn ơi, cho mình hỏi cái này với, mình tính trên fx-570ES, sao mình bấm, thì có đại lượng đúng, có đại lượng sai vậy. Mình nhập liệu lại, thì thấy, đại lượng nào Cần tính trước thì đúng, còn các giá trị sau thì sai hết. Cho mình hỏi về phần biến Á bạn. Bấm các giá trị Cần tính thì nó nhảy ra các cột tiếp theo trên bảng số liệu, như vậy có làm sai các giá trị Cần tính không? Mình đang làm mà nó cứ nhảy tùm lum, nhập lại cả chục lần rồi vẫn vậy. Mong bạn giải đáp giúp mình

   
 14. Nguyễn Hường

  Tháng Ba 28, 2013 at 2:43 chiều

  nếu cho bảng phân phối tần số phân lớp thì tính như thế nào vậy?

   

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: